armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Դիմորդ

                                       ՊԵՏԱԿԱՆՈՐԵՆ   ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ

                                       (ՊԵՏԱԿԱՆ   ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ   N 098)

                  Հ Ր Ա Զ Դ Ա Ն Ի     Հ ՈՒ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր     Ի Ն Ս Տ Ի Տ ՈՒ Տ Ը

Հ Ա Յ  Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Մ   Է    2020 - 2021  ՈՒ Ս.   Տ Ա Ր Վ Ա   ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ,

ՀԵՌԱԿԱ   ԵՎ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ  ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  ԱՆՎՃԱՐ  ԵՎ  ՎՃԱՐՈՎԻ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ

                                Ը   Ն   Դ ՈՒ   Ն   Ե   Լ  ՈՒ   Թ   Յ   ՈՒ   Ն

                                          ՀԵՏԵՎՅԱԼ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐՈՒՄ

                          1.    ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ       ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

                      2.    ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

                      3.    ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ      ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՈՒՍՄԱՆ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ՝ 4 ՏԱՐԻ,  ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ՝ 5  ՏԱՐԻ:

                                                    ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ՝  2  ՏԱՐԻ

·         ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԲՈԼՈՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՍՏԱՆԱՆ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԴԻՊԼՈՄ  ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ:

·         ԲՈՒՀԸ   ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄ  Է  ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ   ԵՎ  ՄՈՍԿՎԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ    ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱԼ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ   ՀԵՏ:    ԸՍՏ   ԿՆՔՎԱԾ   ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ     ԵՆ      ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ,     ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ             ՓՈԽԱԴԱՐՁ             ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,         ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՆՆԵՐԻ     ՀԱՄԱՏԵՂ     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ   ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ  060-777-001,  094-94-16-00,

094-961-694  ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ:

                                                                E-mail: hrhumanitar@mail.ru., www. histitute.am

                ՀԱՍՑԵՆ - Ք. ՀՐԱԶԴԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ  27/1, ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

 

                                                                                                                   ԸՆԴՈՒՆՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 Հրա
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը